IMG_7242

F
 

IMG_7242
IMG_1146
IMG_7222
IMG_7221
IMG_7218
IMG_7229[1]
VQCU0191[1]
IMG_7237[1]
IMG_7234[1]
IMG_7237[1]

การบรรยายในหัวข้อ "  Explore Asean, Explore Thailand   "

ที่ University of Applied Sciences, Olten

โดยคุณอัญชลี  อ่วมปลิก และ คุณอนุุสสรา ชเพิลเทิล
ในนาม สมาคมช้างเผือกและครูอาสาโรงเรียนช้างน้อย
ในวันเสาร์ที่ 15  กุมภาพันธ์  2565