top of page

Courtesy visit of H.E. Mr. Chakri Srichawana, Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Swiss Confederation

H.E. Mr. Chakri 2.jpg

วันเสาร์ที่ 8 พ.ค. 2564 ณ. ศูนย์บริการประชาชน Buchegg คณะทำงานสมาคมช้างเผือกและคณะครูอาสาโรงเรียนช้างน้อย ได้มีโอกาสต้อนรับท่านเอกอัครราชทูต จักรี ศรีชวนะ และคณะที่ปรึกษา ในการเข้าเยี่ยมพบปะ สร้างขวัญกำลังใจให้คณะทำงานฯ ครั้งนี้นับเป็นเกียรติต่อคณะทำงานฯ ที่ได้มีโอกาสในการพบปะ หารือ ในช่วงโควิดซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากในการนัดพบปะกัน

คณะทำงานสมาคมช้างเผือกและคณะครูอาสาโรงเรียนช้างน้อย ขอขอบคุณ และมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งพร้อมเดินหน้า สร้างสรรค์งาน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนไทยในซูริกให้เข้มแข็งต่อไป


ด้วยรัก
สมาคม​ช้างเผือก​และ​โรงเรียน​ช้างน้อย​ ซูริก

bottom of page