top of page

Loi Krathong, das thailändische Lichterfest!

20 พฤศจิกายน 2564 ในส่วนของวันนี้..โรงเรียน​ช้างน้อย​ ซูริก ร่วมส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทงและรู้จักนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์


สุขสันต์​วันลอยกระทงนะคะ
ด้วยรัก
สมาคม​ช้างเผือก​และ​โรงเรียน​ช้างน้อย​ ซูริก

Loi Krathong2.jpg
bottom of page