top of page

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนช้างน้อย ซูริก

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 คุณบุบผา โสมเขียว -

คาซาล ประธานสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ และคณะครูอาสาจากโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวาได้เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนช้างน้อย ซูริก ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือชุดสวัสดี เรียบเรียงโดยอาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเรียนการสอน  ร่วมวางแผนการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง และรับประทานอาหารมื้อกลางวันร่วมกัน 

Schulbesuch 7.jpg
bottom of page