top of page

Seminar Gesundheit 2021

วันเสาร์ที่ 4  ธันวาคม 2564   โครงการสัมมนาในหัวข้อ "ครอบครัวใส่ใจรู้ทันภัยโรค สุขภาพดี" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกสมาคมช้างเผือก​และ​โรงเรียน​ช้างน้อย​ ซูริก​ คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ น.พ. ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ  แผนกไตกองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า และผ.ศ.พญ. ชนกานต์ ชัชวาลา สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ที่ร่วมให้ข้อมูลความรู้ การสนับสนุน ​และชี้แนะ รวมไปถึง​ผู้ร่วมสัมมนา​ทุกๆ ท่าน​ หวังว่าทุกคนคงจะนำเอาความรู้ดีๆ ไปใช้ในชีวิต​ประ​จำวันต่อไป
 

ด้วยรัก
สมาคม​ช้างเผือก​และ​โรงเรียน​ช้างน้อย​ซูริก

Seminar Gesundheit 2.jpg
bottom of page