top of page

งานกงสุลสัญจร ณ นครซูริก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

ณ ศูนย์บริการประชาชนบุคเฮก 

เมื่อวันอาทิตย์  26 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัคราชทูต
ณ กรุงเบิร์น เปิดให้บริการ กงสุลสัญจร แก่ชุมชนไทยใน
สวิตเซอร์แลนด์ ช่วงเช้า 09.00-12.00น ช่วงบ่าย
13.00 - 16.00 น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไทย
ที่อาศัยอยู่ในเมืองซูริกและบริเวณปริมณฑลที่ใกล้เคียง
มี
ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 60 คน  

สมาคมช้างเผือกมีโอกาสได้ต้อนรับคณะทำงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงเบิรน์ เอื้ออำนวยดูแลสถานที่ให้การต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างดี 

81240e8c-c57c-44e0-8c95-74fd491874e6.JPG
bottom of page