top of page

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 5
5 TH ANNUAL ACADEMIC SKILLS ENHANCEMENT PROJECT

สมาคมช้างเผือกและครูอาสาและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนช้างน้อย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการครั้งที่ 5  ณ Freizeitpark Erlenmoos
Sihleggstrasse 4  8832
ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม
1.คัดลายมือ
2.ท่องอาขยานทำนองเสนาะ
3.การอ่าน และ ตอบปัญหาภาษาไทยจากหนังสือชุดสวัสดี
4.วาดภาพ
5. เขียนตามคำบอก
6. การพูด
7. ขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย
8. เล่านิทาน

ตัวแทนนักเรียน รร ช้างน้อย ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนช้างน้อย ไดัรับรางวัลยอดเยี่ยมในกิจกรรมข้างต้น เป็นที่ประทับใจในการถ่ายทอดการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและครูอาสาที่ช่วยกันสนับสนุน อบรมสั่งสอน ฝึกฝนลูกหลานให้ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่กับพวกเราต่อไป

tach 1.jpg
bottom of page